Mänttärin Sukuyhdistys ry:n säännöt

Rekisteröity 17.12.1964, No 89446:

Me allekirjoittaneet perustamme täten "Mänttärin Sukuyhdistys" nimisen yhdistyksen, jonka tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä henkistä ja taloudellista kehitystä alempana säännöissä mainitulla tavalla ja selitämme liittyvämme jäseniksi yhdistykseen ja hyväksymme sille seuraavat säännöt:

Mänttärin Sukuyhdistyksen säännöt


Yhdistyksen nimenä on "Mänttärin Sukuyhdistys" ja kotipaikkana Sippolan kunta Kymen lääniä.

2
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä henkistä ja taloudellista kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää Mänttärin sukuun liittyviä muistoja, perintätietoja ja esineitä, järjestää kokouksia ja pitää sukukirjaa. Yhdistys voi perustaa rahastoja ja hankkia sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Yhdistys voi avustaa varattomia vaikeuksissa olevia suvun jäseniä sairaustapauksissa ja opintojen harjoittamisessa.

3
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki suvun jäsenet, myöskin avioliiton kautta suvun jäsenten perhepiiriin liittyneet henkilöt. Suvun jäsenistä pidetään sukukirjaa, josta käy selville syntymäaika, vihkiminen ja kuolinpäivä.

4
Sukukokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi yhdistyksen toiminnassa erikoisesti ansioituneita suvun jäseniä.

5
Yhdistyksen jäseniltä ei kanneta mitään varsinaista jäsenmaksua. Tarvittavat varat kerätään yhdistykselle jäseniltä vapaaehtoisesti.

6
Yhdistyksen varsinainen sukukokous pidetään joka neljäs vuosi vuoden loppupuoliskolla mikäli mahdollista suvun kantasijoilla Sippolan Liikkalassa Mänttärin mäellä. Varsinainen sukukokous valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan valtuuskunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 20 ja enintään 30 jäsentä. Sukukokous kutsutaan koolle tiedoittamalla siitä vähintään kolmessa sanomalehdessä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Suvun jäsenet voivat muodostaa eri paikkakunnilla sukukerhoja, jotka pitävät yhteyttä suvun valtuuskuntaan ja antavat alueeltaan sukua koskevia tietoja.

7
Yhdistyksen asioista päättää sukukokous sekä valtuuskunta, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Valtuuskunnan vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1) todetaan kokouksen laillisuus,

2) valitaan valtuuskunnan varapuheenjohtaja,

3) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

4) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajain kertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös,

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,

6) valitaan johtokunnan jäsenet,

7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan kulumassa olevan vuoden tilejä ja toimintaa,

8) esitellään suvun tutkimuksista vuoden aikana saadut tulokset,

9) käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Valtuuskunnan kokous kutsutaan koolle kullekin jäsenelle osoitetulla kirjeellä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun 10 jäsentä osallistuu kokoukseen. - Valtuuskunnalle kuuluvat ne asiat, mitkä näissä säännöissä on sanottu sille kuuluviksi.

8
Johtokunta, johon kuuluu valtuuskunnan valitsemat seitsemän jäsentä, valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan. Kokous on päätösvaltainen, kun neljä jäsentä osallistuu kokoukseen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

9
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja johtokunnan vuosi- kertomus on jätettävä ennen helmikuun loppua yhdistyksen tilintarkastajille tarkastettaviksi.

11
Tilintarkastajien on ennen maaliskuun 15 päivää annettava johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen valtuuskunnalle osoitettu kertomus toimittamastaa yhdistyksen tilien ja hallinnnon tarkastuksesta.

12
Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

13
Näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää sukukokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos valtuuskunta on kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ehdotuksen hyväksynyt.

14
Yhdistyksen purkautumisesta päättää sukukokous. Tällöin on yhdistyksen varat käytettävä kotiseutututkimustyön edistämiseksi Sippolassa sukukokouksen lähemmin määräämällä tavalla.

Sippolassa marraskuun 1 päivänä 1964. 

Evert Mänttäri Leevi Päivärinne
Aimo Mänttäri Raija Mänttäri
Vilho Mänttäri Arvo Mänttäri
Jouko Mänttäri